Herzlich Willkommen auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes

Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter

Świad­c­ze­nie uz­na­nio­we dla by­łych nie­mieckich pra­cow­ni­ków przy­mu­sowych

In­s­ty­tucją właś­ci­wą do roz­strzy­ga­nia wnio­s­ków o wypłatę jed­no­ra­zo­we­go świad­c­ze­nia uz­na­nio­we­go dla by­łych nie­mieckich pra­cow­ni­ków przy­mu­sowych jest Fe­deralny Urząd Ad­mi­nis­tra­cy­jny (Bun­des­ver­wal­tungs­amt).

By­li nie­miec­cy pra­cow­ni­cy przy­mu­so­wi, któr­zy ja­ko oso­by cy­wil­ne z po­wo­du swo­je­go nie­mie­ckie­go oby­wa­telst­wa (Staats­an­ge­hö­rig­keit) lub z po­wo­du zade­klaro­wa­nia przy­na­leżnoś­ci do nar­odu nie­mie­ckie­go (Volks­zu­ge­hö­rig­keit) wy­kor­zysty­wa­ni by­li w okre­sie wo­jny lub w warun­kach wy­woła­nych skut­ka­mi wo­jny do pra­cy przy­mu­so­wej, mo­gą otrzy­mać na wnio­sek jed­no­ra­zo­we pie­nięż­ne świad­c­ze­nie uz­na­nio­we w kwo­cie 2.500 eu­ro.

In­s­ty­tucją właś­ci­wą do roz­strzy­ga­nia wnio­s­ków o wypłatę jed­no­ra­zo­we­go świad­c­ze­nia uz­na­nio­we­go dla by­łych nie­mieckich pra­cow­ni­ków przy­mu­sowych jest Fe­deralny Urząd Ad­mi­nis­tra­cy­jny (Bun­des­ver­wal­tungs­amt).

W ce­lu rea­li­zacji wy­ty­cz­nej Rzą­du Re­pu­bli­ki Fe­deral­nej Nie­miec o świad­c­ze­niu uz­na­niowym dla by­łych nie­mieckich pra­cow­ni­ków przy­mu­sowych zo­stała po­woła­na w Fe­deralnym Urzęd­zie Ad­mi­nis­tra­cy­jnym gru­pa pro­jek­to­wa.

Wnio­sko­da­w­cy mo­gą uzys­kać in­for­macje pod nu­me­rem ser­wi­su te­le­fo­nicz­ne­go +49 (0)22899 358 9800. Gru­pa pro­jek­to­wa osią­gal­na jest pod adre­sem e-mail: AdZ@bva.bund.de.

Warun­ki otrzy­ma­nia świad­c­ze­nia opi­sa­ne są bliżej w wy­ty­cz­nej o świad­c­ze­niu uz­na­niowym dla by­łych nie­mieckich pra­cow­ni­ków przy­mu­sowych (ADZ-An­er­ken­nungs­richt­li­nie). For­mu­lar­ze wnios­ku i tekst wy­ty­cz­nej w ję­zy­ku nie­mieckim moż­na po­brać na tej stro­nie (pa­trz: Dow­n­load-Box z pra­wej stro­ny ekra­nu).