Herzlich Willkommen auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes

Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter

Elis­meré­si jut­tatá­sok volt ké­nys­zer­munká­so­knak: a kérel­me­zé­si idősz­ak 2017.12.31-én vé­get ér!

A volt né­met ké­nys­zer­munká­sok 2017.12.31-ig még be­nyújthat­ják igényü­ket az egys­ze­ri, 2.500,- euró nagyságú elis­meré­si jut­tatás iránt, amen­nyi­ben iga­zol­ni tu­d­ják, vagy hi­te­le­sen bes­zá­mol­nak arról, ho­gy vala­mi­lyen kül­föl­di ha­ta­lom ci­vil ál­lam­pol­gárként ha­di vagy a há­ború kö­vet­kez­ményei­vel öss­ze­füg­gő ké­nys­zer­munkára hur­col­ta el őket.

A rész­le­tes fel­tét­e­le­ket az úgy ne­ve­zett ADZ-elis­meré­si irányelv sz­abá­lyoz­za. A kér­vényt leg­később 2017.12.31-ig, a Szö­vetsé­gi Közi­ga­z­gatá­si Hi­vat­al­hoz/ Bun­des­ver­wal­tungs­amt, Al­ter Uen­tro­per Weg 2, 59071 Hamm, kell be­nyújta­ni. A tör­vényi fel­tét­e­lek­kel és el­járás­sal kap­c­so­la­tos to­váb­bi in­for­má­ciók meg­talál­hatóak a
www.bva.bund.de/zwangs­ar­bei­ter, olda­lon, oros­zul, len­gye­lül, romá­nul és magya­rul is. Fel­vilá­gosítást a Szö­vetsé­gi Közi­ga­z­gatá­si Hi­vat­al a +49 (0)22899358-9800 te­le­fons­zá­mon is ad.