Herzlich Willkommen auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes

Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter

Pre­staţii de re­cu­no­aşte­re acor­da­te foşti­lor mun­ci­to­ri forţaţi ger­ma­ni

Bun­des­ver­wal­tungs­amt so­luţio­nea­ză ce­re­ri­le la pla­ta un­ei pre­staţii un­i­ce de re­cu­no­aşte­re acor­da­te foşti­lor mun­ci­to­ri forţaţi ger­ma­ni.

La ce­re­re, foşti mun­ci­to­ri forţa­ti ger­ma­ni, care în ca­li­ta­te de per­so­a­ne ci­vi­le din cauza cetăţe-ni­ei sau et­ni­ei ger­ma­ne au fost si­liţi să pres­te­ze mun­că forţată în tim­pul răz­boi­u­lui sau drept efect al răz­boi­u­lui, pot pri­mi o pre­staţie un­ică de re­cu­no­aşte­re în va­loa­re de 2.500 eu­ro.

Bun­des­ver­wal­tungs­amt so­luţio­nea­ză ce­re­ri­le la pla­ta un­ei pre­staţii un­i­ce de re­cu­no­aşte­re acor­da­te foşti­lor mun­ci­to­ri forţaţi ger­ma­ni.

În ve­de­rea im­ple­mentării di­rec­tivei gu­ver­nu­lui fe­deral cu pri­vi­re la pre­staţii­le de re­cu­no­aşte­re acor­da­te foşti­lor mun­ci­to­ri forţaţi ger­ma­ni la Bun­des­ver­wal­tungs­amt s-a în­fi­inţat un grup de proiect.

Pen­tru so­li­ci­tanţii există un ser­viciu de te­le­fon cu numărul +49 (0)22899 358 9800. Prin e-mail gru-pul de proiect poa­te fi con­tac­tat la adresa: AdZ@bva.bund.de.

Con­diţii­le pen­tru ac­ce­sa­rea pre­staţii­lor sunt sta­bi­li­te în de­ta­liu la di­rec­ti­va de re­cu­no­aşte­re. For­mu­la­re­le-ce­re­re şi di­rec­ti­va pot fi de­scăr­ca­te în lim­ba ger­mană de pe această pa­gină (a se ve­dea Dow­n­load-Box în dreap­tă).

Ihr Kontakt

Per­so­a­na dvc. de con­tact: Dom­nul Rai­ner Hoffs­ted­de

Telefon:
Linie telefonică: +49 (0)22899 358 9800

E-Mail:
AdZ@bva.bund.de

Adresse(n):
Postanschrift:

Adresa poştală: Bundesverwaltungsamt - Außenstelle Hamm -
Alter Uentroper Weg 2
59071 Hamm
Germania

Zuständige Organisationseinheiten